NL | FR

Reglement


Art. 1. Op initiatief van federaal Minister van Wetenschapsbeleid en de Belgische Senaat, wordt jaarlijks een ODISSEA prijs toegekend aan een of meerdere laatstejaarsstudenten aan een Europese universiteit of hogeschool. De naam verwijst naar de ODISSEA missie van november 2002 van de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne aan boord van Internationaal Ruimtestation.
Art. 2. Aan deze prijs is een beurs van 8.000 EURO verbonden voor een verblijf in het buitenland in een universiteir, ruimtevaartorganisatie, of -bedrijf. Het bedrag van deze beurs is bestemd voor het dekken van de algemene kosten van het verblijf. Het verblijf moet plaatshebben ten laatste in de loop van het jaar volgend op de datum van toekenning van de prijs.
Art. 3. De kandidaten moeten Belg te zijn.
Art. 4. Alle eindejaarsthesissen en –studies komen in aanmerking voor zover er een reële band is met de ruimtevaartsector.
Art. 5. De kandidaten voor de ODISSEA prijs mogen bij het toekennen van de beurs de leeftijd van 30 jaar niet overschreden hebben.
Art. 6. Op het einde van zijn/haar verblijf dient de beneficiant bij de vzw Euro Space Society een wetenschappelijk en financieel verslag in te dienen over de activiteiten doorgevoerd tijdens zijn/haar stage.
Art. 7. Het organisatiecomité is samengesteld uit de Belgische astronauten, van leden van de Senaat, van het Federaal Wetenschapsbeleid, van de Hoge Vertegenwoordiger van België inzake ruimtevaartbeleid en van de vzw Euro Space Society. De laureaten worden aangesteld door het organisatiecomité.
Art. 8. De kandidaturen worden voorgelegd aan een jury samengesteld door het organisatiecomité. De jury brengt verslag uit aan dit comité.
Art. 9. De laureaten van de ODISSEA prijs verbinden er zich toe, om na het beëindigen van zijn/haar verblijf in het buitenland, naar België terug te keren.
Art. 10. De kandidaturen dienen te worden ingediend op het secretariaat van Euro Space Society, Montoyerstraat 1 bus 43 te 1000 Brussel vòòr 1 september. De eindwerken zelf moeten voor 30 september ingediend worden bij de Euro Space Society. De postdatum geldt als bewijs.
Art. 11. Alle eventuele problemen in verband met de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen, alsook deze omtrent de toekenning zelf, worden, zonder mogelijkheid van verhaal, door het organisatiecomité beslecht.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Euro Space Society, Montoyerstraat 1 bus 43 te 1000 Brussel of per e-mail op het adres info@eurospace.be
 

     SitemapPrivacyverklaring